Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to realizowany przez CeON program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów.  ICM zapoczątkował udostępnianie naukowych baz danych w sieci krajowej w 1996 roku. Pracownicy i studenci w instytucjach objętych programem WBN mają zapewniony sieciowy dostęp do baz danych na serwerach CeON, a także na serwerach należących do zagranicznych wydawców lub agregatorów.

Do najważniejszych zasobów licencyjnych WBN należy baza pełnotekstowa ScienceDirect zawierająca czasopisma Elsevier (ponad 1700 tytułów, roczniki od 1995) oraz baza pełnotekstowa SpringerLink zawierająca czasopisma Springer (ponad 1800 tytułów, roczniki od 1996). W ramach WBN udostępniane są także pełne teksty czasopism Wiley-Blackwell (ponad 1200 tytułów) i innych wydawców (ACS, AIP, Emerald, IEEE, LWW, a od roku 2011 także IOP, CUP, OUP) oraz czasopisma Science i Nature. WBN obejmuje także większość e-książek Springer, w tym archiwa serii książkowych wydanych do 2008 roku, ok. 5000 książek wydanych w latach 2004-2005, oraz ok. 10.000 książek wydanych w latach 2009-2011. WBN obejmuje także dwie najważniejsze światowe bazy bibliograficzno-bibliometryczne: Web of Knowledge i Scopus, bazy bibliograficzne Inspec i Math, chemiczną bazę faktograficzną Reaxys, ekonomiczne bazy pełnotekstowe i faktograficzne OECD, GMID, EMIS, oraz pełnotekstowe agregacyjne bazy Knovel, Proquest i Ebsco. Wszystkie zasoby licencyjne udostępniane są na serwerach wydawców, a większość z nich (w tym m.in. Elsevier, Springer, Web of Knowledge) jest równolegle archiwizowana i udostępniana na serwerach CeON.

Zakup licencji dla polskich instytucji akademickich i naukowych na dostęp do baz danych w ramach WBN jest finansowany albo w całości ze środków MNiSW (licencje krajowe) albo ze środków instytucji z częściowym dofinansowaniem MNiSW (licencje konsorcyjne). Licencje krajowe obejmują wszystkie instytucje akademickie i naukowe w kraju. W ramach takich licencji udostępniane są od roku 2010 bazy ScienceDirect, SpringerLink (wraz z książkami), Web of Knowledge, czasopisma Science i Nature, oraz baza Ebsco. Pozostałe zasoby WBN są dostępne dla zainteresowanych instytucji, które współfinansują zakup dostępu do wybranych przez siebie baz danych w ramach licencji konsorycyjnych.